Toplumsal Plasebo: Sosyal Medya
Olcayto Cengiz
804

aynı şeyi düşünüp söylediğimiz arkadaşlarımızla bir araya gelip gazımızı aldığımız mekanlar oldu. Konuyla ilgili yazdığınız her iki yazı da toplumsal olarak bizi enine-boyuna anlatıyor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.