1. VS2012 ve VS2013 Git Entegrasyonu

Git, Github, Visual Studio 2012 | | 2013 Github Entegrasyonu

VS2012 -> Tools / Extentios and Updates tıkla. Çıkan pencerede online sekmesinde Git şeklinde arattığımızda çıkan Visual Studio Tools for Git aracını install ediyoruz. Böylece git kullanım özelliğini kazanmış oluruz.

Bir ayar daha gerekebilir. Tools/ Options /Source Control seçeneğine tıkladığımızda kullandığımız source control mekanizmasını Microsoft Git Provider yapmak gerekir.

Team Explorer’dan Git Settings ayarları geliyor. Github dosyamızın içindeki repositoriler de gözüküyor.

VS2013 ayarları
VS 2013 de extension kurmaya gerek yok. Zaten içerisinde ekli olarak geliyor.

VS2013 ve Git Entegrasyonu

Team Explorer da localimizde bulunan projeler gözüküyor.


One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.