Už to nedělám
Happy End
422

Jak se se s Vámi spojit/propojit, když tw nepoužívám a nechci psát veřejně ;) Je tu někde např. mail, který je možné použít pro zpětnou vazbu či neveřejnou reakci aneb happyend se zavináčem a doménou?

Like what you read? Give Pavel Novák a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.