Nox Project hasn't written any stories yet.

Nox Project

Nox Project her projeyi kendi bağlam içinde ele alan ve o bağlama değer katacak yenilikçi çözümlemeler getiren bir iç mimari tasarım ofisidir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store