ແນະນຳພາສາ Python Programming

ກ່ອນອື່ນເລີຍເຮົາຕ້ອງມາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັນກ່ອນວ່າ Python ເປັນພາສາ Scripting ທີ່ມີຮູບແບບເປັນ Dynamic Object Oreinted Programming ທີ່ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນໂດຍ Guido Von Rossum ໃນປີ ຄ.ສ 1990 ແລະ ປັດຈຸບັນ Python ໄດ້ຖືກດູແລໂດຍ Python Software Foundation (PSF) ເຊິ່ງຈະມີ Version ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຄື : python3 ແລະ python2

ຖາມວ່າເປັນຫຍັງຕ້ອງ Python?

ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ Python ມີຂໍ້ດິຫຼາຍຢ່າງ: ຟຣີ, ຂຽນງ່າຍ, Open source, ພັດທະນາໄດ້ເທິງຫຼາຍໆ Platform

ໂຄງສ້າງ Syntax ສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ອ່ານໄດ້ງ່າຍ

ຕົວຢ່າງ: ຖ້າຂ້ອຍຈະພັດທະນາໂປຼແກຼມດ້ວຍ Python ມັນຈະສາມາດເອົາໄປເຮັດວຽກໄດ້ຢູ່ໃສແນ່ ? ສຳລັບ OS ແມ່ນສາມາດຢູ່ໄດ້ທັງ MS_Windows, Linux, OS/X

ມາລອງເບິ່ງຕົວຢ່າງທີ່ຈະປຽບທຽບລະຫວ່າງ Java ແລະ Python ວ່າມັນຈະຍາກ ຫຼື ງ່າຍ ສ່ຳໃດ ໂດຍເລີ່ມທີ່ໂປຼແກຼມຍອດ HIT …. Hello World

Java

public class
{
public static void main(String[]args)
{
System.out.println("Hello, world!");
}
}

Python

print "Hello, World!"

ຈະເຫັນໄດ້ຊັດວ່າ Java ໄດ້ຂຽນໄດ້ຍາວກ່ວາຫຼາຍ ຖ້ານັບຄວາມວຸ້ນວາຍໃນການເອີ້ນ Method ແລ້ວ ທາງ Python ຈະຂຽນສັ້ນ ແລະ ອ່ານໄດ້ງ່າຍກ່ວາຢ່າງຊັດເຈນ ຜູ້ອ່ານບາງຄົນອາດຈະບອກວ່າ ທາງ Java

#ແລ້ວຈະມາຂຽນຕໍ່ໃນໄວໆນີ້ ຂໍຖິ້ມໄວ້ໃຫ້ເປັນ First Post ໄປກ່ອນເນາະ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.