ວຽກບ້ານ!!!

ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບ Microsoft Word ທີຮຽນມາ

Microsoft word ແມ່ນໂປຣແກຣມປະເພດທີ່ເອົາໄວ້ ພິມເອກະສານ,ຈົດຫມາຍແລະບົດລາຍງານກໍໄດ້ ຫຼື ຈະພີມເປັນເລຶ້ອງຍາວ,ສັ້ນກໍໄດ້.

•ນອກຈາກນີ້ Microsoft Wordຍັງສາມາດເຮັດໄດ້ຫລາຍຢ່າງ.

•ຫນ້າ Home

ຈະສາມາດປ່ຽນພາສາໄດ້ ພຽງແຕ່ກົດເຂົ້າທີ່ບ໋ອກຂອງ Font ຈະເຫັນວ່າ:

•Font (Ctrl+Shift+F)ຈະສາມາດປ່ຽນຫລາຍພາຕາມທີ່ໂຕເອງຕ້ອງແລະ Font Sizeຈະປ່ຽນຂະຫນາດຕາມໃຈມັກ .

•Bold (Ctrl+B)ຈະເປັນໂຕຫນັງສຶທີ ໜາແລະເຂັມ.

•Italic (Ctrl+I)ຈະເປັນໂຕຫນັງສຶທິອຽງ.

•Underline (Ctrl+U)ຈະເປັນໂຕຫນັງທີ່ມີຂິດກ້ອງ.

#ຫນ້າ Insert

•Tableຈະເປັນຫນ້າທີ່ຈັດຕາຕະລາງຕາມທີ່ໂຕເອງຕ້ອງການແລະເມືອເລືອກຕາຕະລາງແລ້ວຈະເຫັນທີ່ຂຽນວ່າ Table Toolsຈະເຫັນຫນ້າທີ່ມີDesignແລະLayoutແລະຈະສາມາດຕົກແຕ່ງຕາຕະລາງໃຫ້ສວຍງາມໄດ້ແລະ Shadingຈະສາມາດເລືອກສີໃສຕາຕະລາງທີ່ເລືອກໄດ້.

•ເມືອທ່ານຕ້ອງການຢາກຈະເອົາຮູບໃສທ່ານຈະສາມາດກົດPictureແລະClip Artສອງໂປຣແກຣມນີ້ຈະຕ່າງກັນ ເມືອຢາກໄດ້ຮູບທີ່ມີຢູ່ Computer ຈະສາມາດເອົາໄດ້,ເມືອທ່ານກົດທີ່Clip Atr ມັນຈະໃຫ້ທ່ານພິມສີ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງຈະໃຊ້ນັ້ນແລ້ວມັນກໍຈະຂື້ນມາໃຫ້ຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

•ຫນ້າPage Layout

ຈະເປັນຫນ້າທີ່ເລືອກຂະຫນາດຂອງເຈ້ຍເຊັ່ນ:Marginsຈະເປັນໂປຣແກຣມທີ່ເລືອກຂະຫນາດຂອບເຈ້ຍສ່ວນຫລາຍຈະໃຊ້Normalເພາະຈະໃຊ້ຫລາຍໃນການພິມບົດລາຍງານ,Sizeແມ່ນຈະເປັນໂປຮແກຣມຂະຫນາດຂອງເຈ້ຍແລະໃນການພິມລາຍງານແມ່ນສ່ວນຫລາຍຈະໃຊ້ຂະຫນາດເປັນA4 21cm x 29,7cmໃນການຂຽນ ,Columnsແມ່ນເປັນໂປຣແກຣມທີຂຽນເປັນຖັນແຖວ.

#ສະນັ້ນ Microsoft Word ມັນຍັງມີຄວາມສາມາດອີກຫລາຍຢ່າງ.

Thank you for reading 📖

Ms.Soutthida Luanglarth G3
Like what you read? Give Numpherng Soutthida Luanglarth a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.