Diskusi 5: Fungsi dan Peranan Adik Beradik dalam Keluarga
Jamiah Manap
29

Fungsi dan peranan adik-beradik dalam keluarga adalag saling melengkapi dan memahami antara satu sama lain sebagai yang utama. Abang/kakak bertindak menjadi role model selepas kedua ibubapa dalam menunjukkan teladan yang baik kepada adik beradik. Melindungi dan menjadi pendengar segala permasalahan adik beradik yang lain. Ini kerana adik beradik pasti akan menjadikan abang atau kakak sebagai contoh dalam kehidupan mereka. Selain ibubapa, abang/kakak pasti akan dicari oleh adik beradik yang lain bagi meceritakan masalah yang dihadapi kerana mereka percaya dan selesa untuk berkongsi pendapat, masalah dengan kakak/abang kerana kebiasaannya kakak/abang ini juga merasai jiwa muda seperti mereka.

Like what you read? Give Nurun Ashra a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.