Diskusi 1: Keluarga Komuter
Jamiah Manap
210

merujuk kepada pasangan bekerja di lokasi yang berbeza dan kejauhan ini menyebabkan pasangan tinggal di dua tempat yang berbeza iaitu melibatkan pasangan yang hidup berasingan sekurang-kurangnya tiga malam atau seminggu selama tempoh minimum tiga bulan dalam lokasi geografi yang berbeza biasanya berlaku disebabkan oleh tuntutan kerjaya. Keluarga komuter hanya dapat bersama apabila hujung minggu atau semasa bercuti.

Perkara yang paling menyukarkan dan dianggap satu cabaran bagi pasangan Komuter ini adalah komunikasi, kepercayaan dan sokongan sosial.

Like what you read? Give Nurun Ashra a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.