Diskusi 4: Momen Pendidikan Berkesan
Jamiah Manap
18

Momen pendidikan yang paling mengesankan saya ialah:

Rumah- sudah semestinya dirumah kerana pendidikan terawal bermula dirumah. Emak menjadi pendidik pertama dirumah. Emak mengajar ABC, solat dan mengaji serta menguruskan rumah seperti memasak air, basuh pinggan dan sebagainya. Cubitan dirasai semasa sesi pembelajaran dirumah kerana penguasaan huruf dan tulisan saya yang lemah pada ketika itu. Sikap saya yang malas ingin belajar menyebabkan saya dikenakan hukuman. Hukuman tersebut bukanlah dera namun ia adalah satu pengajaran kepada saya supaya saya sedar akan kesilapan pada ketika itu.

Sekolah- Pembelajaran lebih mendalam. sudah pasti tekanan terus dirasai. Sekolah adalah institusi untuk memperoleh perkara yang berfaedah dan diajar oleh guru yang menggantikan tempat kedua ibubapa mengajar disiplin dan etika dalamkehidupan. Disini, baik dan buruk lebih dikenali.

Universiti- Tanggunggjawab untuk menuntut ilmu lebih dirasai apabila wujud persaingan yang giat dalam kalangan rakan seangkatan, Namun, di Universiti kehidupan dan suasana lebih rileks kerana segala keputusan dan corak pembelajaran diatur oleh diri sendiri.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.