ในภาคเรียนนี้ ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้สอนรายวิชาหลักการแปล หรือ Principles of Translation ซึ่งเปิดสอนเป็นครั้งแรกในฐานะรายวิชาบังคับของหลักสูตรใหม่ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2565) การสอนวิชานี้ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่หลากหลาย ผ่านการฝึกทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน และไวยากรณ์จากรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรไม่มากนัก อีกทั้งเกือบทั้งหมดยังไม่เคยแปลงานใดๆ มาก่อน จึงนับเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งสำหรับผู้เขียน

เรื่องเล่าจากห้องเรียนแปล…
เรื่องเล่าจากห้องเรียนแปล…
Nuttapong Rutamornchai

A motivated learner and teacher of English; Now an English language lecturer at a university in Bangkok, Thailand; A cat person