เขียนดีครับ เข้าใจง่ายถ้ามีภาพประกอบด้วยจะดีมากเลย
Jannarong Wadthong
1

ทำภาพประกอบคำอธิบายยากอยู่ครับเรื่องนี้

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Sittiphol Phanvilai’s story.