Automile har idag över 30 000 företag och vår teknik används i mer än 100 000 fordon och utrustningar

Automile årsredovisning för 2019 är på väg att bli klar och de rullande abonnemangsintäkterna i koncernen växte till 158 MSEK omräknat i dagens valutakurs. Det avser bolagen amerikanska moderbolaget Automile Inc och svenska dotterbolaget Automile AB och norska dotterbolaget Automile AS.

Vi har under 2019 gjort investeringar med över 50…


Nyligen skrev jag om de nedskärningar, uppsägningar och snabba förändringar som sker just nu och planeras. Marknaden behöver likviditet och världens makthavare, regeringar, behöver sjösätta enorma likviditetsstimulans paket för att stabilisera innan krisen blir djupare.

Nu börjar resultatet synas extra tydliga hos fackförbunden genom att dom varnar för sin nuvarande arbetsbelasning. När arbetsgivare beslutar om förändringar som drabbar arbetstagare så påkallas en facklig förhandling enkelt beskrivit utan att referera till medbestämmandelagen. Dessa förhandlingar framställs normalt genom e-post eller att man fyller i ett formulär till respektive fackförbund.

För att illustrera hur snabbt situationen förvärrats så såg ett svar ut så här igår från Unionen:

Idag 24 timmar senare är läget något helt annat:


Världen går igenom en kris. De senaste 20 åren har jag grundat och gått igenom många olika typer av kriser i bolag och alltid lyckats tagit mig igenom dem. Jens of Sweden, JAYS och numera Automile.

Vi alla kommer ta oss igenom även denna kris men det finns rop om…


Riksbanken erbjuder bankerna att låna upp till 500 miljarder svenska kronor mot säkerhet för att stimulera bankernas vidareutlåning till företag verksamma i Sverige.

Riksbanken lämnade nyligen ett pressmeddelande att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna. Syftet är att upprätthålla kredit försörjningen till svenska företag.

Hade tillfället att äta lunch några dagar efter pressmeddelandet med en kreditchef på en svensk storbank så vi passade på att prata om…


Regeringen aviserade tidigare idag att deras lagrådsremiss ska hjälpa företag genom Corona krisen genom ett enormt stödpaket. Du kan ta del av lagrådsremissen här https://www.regeringen.se/4947e9/contentassets/3dda719be6b74416a3975e8ac238c4ae/atgarder-med-anledning-av-coronaviruset.pdf. Jag har försökt summera vad detta egentligen betyder rent praktiskt för två områden anstånd med skatter och avgifter samt korttidsarbete.

När man läser lagrådsremissen tycker…


I am an engineer and I know how to consume APIs with OAuth2 or any other custom authentication method, scrolls, pagination and complicated JSON models.

This I can do in my sleep but I also spend a lot of my time with customers to understand how we can improve at…


Ever since I started Automile about 3 years ago, I have been on the hunt to hire the best people to join in the journey of building something big and meaningful together. I want us to be loved by our customers and feel we add value every day. …


Adding Automile to Slack is very simple

Businesses are really challenged with managing their fleet of vehicles and finding a solution that integrates beautifully with their existing tool sets to increase productivity. But legacy solutions in the fleet management space provide complex user interfaces and few connectors and integration is definitely not a piece of cake.

Automile…

Jens Nylander

Co-founder and CEO Automile — a guy that want to go big

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store