Automile har idag över 30 000 företag och vår teknik används i mer än 100 000 fordon och utrustningar

Abonnemangsintäkterna växte till 158 miljoner med 70 miljoner kvar i kassan men förväntar sig tuffare tider

Riksbanken erbjuder bankerna att låna upp till 500 miljarder svenska kronor mot säkerhet för att stimulera bankernas vidareutlåning till företag verksamma i Sverige.

Adding Automile to Slack is very simple

Jens Nylander

Co-founder and CEO Automile — a guy that want to go big

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store