1.1K Followers
·
Follow

Image for post
Image for post
Automile har idag över 30 000 företag och vår teknik används i mer än 100 000 fordon och utrustningar

Abonnemangsintäkterna växte till 158 miljoner med 70 miljoner kvar i kassan men förväntar sig tuffare tider

Automile årsredovisning för 2019 är på väg att bli klar och de rullande abonnemangsintäkterna i koncernen växte till 158 MSEK omräknat i dagens valutakurs. Det avser bolagen amerikanska moderbolaget Automile Inc och svenska dotterbolaget Automile AB och norska dotterbolaget Automile AS.

Vi har under 2019 gjort investeringar med över 50 miljoner i nya produkter varav de flesta lanserades under senare delen av 2019. …

About

Jens Nylander

Co-founder and CEO Automile — a guy that want to go big

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store