Terka rekonstruuje dům

BLOG
BLOG
Aug 20, 2019 · 5 min read

Přeměňovat interiéry, to je maso. Je to pro nás jako medium stejk, který si labužnicky vychutnáváme sousto po soustu a mazlíme ho v pepřové omáčce (všem veganům sorry). A toto je první část rozkrojené pečínky, kterou startujeme seriál o přeměnách, co máme na svědomí. Začínáme zostra, z vlastních řad. Přečtěte si článek o tom, kterak Terka ze starého polozboru vykouzlila zámek splněných přání.

Terka:

Dům v Dolních Kounicích jsme si s manželem koupili v roce 2016 a v roce 2018 jsme se do něj stěhovali. Město Dolní Kounice jsme si vybrali pro jeho malebnost, je zde řada památek a rozhodně všem doporučuji ho navštívit. Při vyklízení domu jsme našli fotku původního domu z doby, kdy byl postaven a k našemu údivu nebo možná až zděšení na ní bylo napsáno jméno Rafael, což je naše rodinné příjmení. Takže asi osud. 😊

Image for post

Dům jsme chtěli zrekonstruovat tak, aby se co nejvíce podobal tomu původnímu, takže jsme opět vsadili stejnou velikost oken a zrenovovali vchodové dveře, jejichž část jsme našli na půdě.

Image for post
Image for post

Vždy jsme snili o světlém a prostorném domě, proto jsme všude, kde se dalo, umístili okna. Až do té míry, že se nám teď nikam nevleze skříň. Museli jsme tedy vytvořit šatnu, ach. Ve spodní části domu jsme probourali tři místnosti a vytvořili jeden velký prostor, kde je kuchyň, jídelna a obývák. Dominantou této centrální místnosti jsou kachlová kamna.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Tuto část domu osvětlujeme keramickými svítidly od furnitiérky Disproporce. Ta sbírá porcelán, který byl vyhozen a odsouzen k zániku a navrací ho v nové formě jeho užití. Na její kousky se můžete mrknout tady.

Image for post

Další místnosti v přízemí jsme stavebně upravili jen lehce, máme tady pracovny, koupelnu a samozřejmě i obyčejovskou dílnu. V chodbě na zemi jsou půdovky (pálená kamenná dlažba), které jsme vzali z půdy, vyčistili a dali do spodní části domu. Dlažba z chodby už se nepodařila zachránit celá, tak jsme její zbytek dali do koupelny. Vnitřní okno a dveře máme taky původní. Milujeme totiž recyklaci a vše v domě, co se dalo jakýmkoli způsobem využít, jsme použili.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Z půdy jsme také udělali obytnou část, protože chceme mít hodně dětí, tak abychom se sem všichni vešli. 😊

Většinu nábytku jsme pořídili na obyčeji, jako třeba postel v ložnici od furnitiéra Homefurniture nebo do koupelny umyvadlovou skříňku od furnitiérky Pupiks. Využili jsme i plno věcí z domu, jako například staré okenní rámy, ze kterých jsem vytvořila rámečky na fotky z cest.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Dvůr je pořád ve stádiu úprav, ještě plno věcí pořád není hotových a o zahradě raději mluvit vůbec nebudu. 😊 Minulý majitel byl vášnivý včelař a nechal nám na zahradě plno starých, už nevyužitelných dřevěných včelích úlů, tak jsem je přetvořila na truhlíky na bylinky.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

A jako bonus na tom celém je výhled z oken.

Image for post

Pokud máte pocit, že se vám to doma nějak nezdá, zavolejte SOS linku Obyčej a my s nadšením přijedeme až k vašemu prahu. Stačí napsat na mail poslipostu@obycej.cz.

Fotografie Dereck Hard, pro rubriku Livin’ Red Bull cz

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store