กรุณานั่งสามล้อถีบด้วยความภาคภูมิใจ

“นายเลื่อน พงษ์โสภณ” ย้ายมาทำงานอยู่ที่โคราช

เห็น “รถเจ๊ก” หรือรถที่ลากด้วยคน แล้วรู้สึกว่ามันช้า

และเป็นการทรมานคนลากเอามากๆ จึงเก็บเอามาคิด

……………………………..

“คิดเพื่อสร้างสรรค์ สิ่งที่ดียิ่งขึ้น”

……………………………..

1 ปีผ่านไป รถสามล้อถีบคันแรกก็ได้ถือกำเนิดมา

เหตุการณ์ที่เล่ามานี้ เกิดขึ้นในปี 2476 ปีที่อันธพาลยังไม่ครองเมือง

แต่หลังจากนั้นสามล้อถีบก็เป็นที่นิยมแพร่หลายเป็นอันมาก

ประเทศในแถบอาเซียนยังต้องเอาไอเดียของคนไทยไปสร้างสามล้อของตัวเอง

Like what you read? Give Ochakorn a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.