Network Teorisi ve Sosyal Ağların Çıkış Hikayesi
Mustafa Çakıroğlu
925

Facebook üyesi iki insan arasındaki ortalama fark son çalışmada 3.57 olarak ölçüldü.

https://www.facebook.com/data/posts/10153929059993415

Like what you read? Give Ozge Cimendere a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.