Alibaba’nın Bloomberg Konuşmasından Notlar

Hayatımda 3 şeye odaklandım;

  • Mission
  • Culture
  • Community..

Rekabeti değil müşteri memnuniyeti esas alan Alibaba’nın 550 milyar $ yıllık satışa sahipmiş. Neredeyse arjantin kadar .. Kendi deyimiyle Alibaba bir ekonomi sanal ekonomi oluşturuyor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.