AWS EC2'da Docker ile Arasıra Karşıma Çıkan Bir Sorun

EC2 cihazını reboot ettiğimde Docker Demaon’ı çalışmıyor Docker tekrar ayağa kaldırmak istediğimde aşağıdaki şekilde state.json bulamadığına dair hata veriyor sistem.

FATA[0000] open /var/run/docker/libcontainerd/containerd/6e26be638c881f5f1745b98c8067bb59e9df9558cbf2e05f072488d990e8fc3f/state.json: no such file or directory

docker restart failed after machine reboot

Yöntem olarak gidin ilgili container imagelarını silin umarım persistent data tutmuyorsunuzdur.

Like what you read? Give Onur Dayıbaşı a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.