Node.js Scripting Kodlarıni Nasıl Dinamik Bir Şekilde Çalıştırırsınız 2 ?

Bir önceki yazımda NodeJS nasıl dinamik kod çalıştırdığımıza bakmıştık. Şimdi bu kodları nerede tutabiliriz . Dosya veya Veritabanı olarak düşünebiliriz.

Benim ilk düşüncem bu komutları en basit yöntem ile excel dosyalarında tutmak. Excel dosyasını yazmak ve okumak için exceljs kütüphanesini kullanmanızı öneririm.

Excel hücrelerine komutları yazmak için

  • workbook oluşturuyoruz ve buna worksheet ekliyoruz
  • workheet.addRow ile komutları satırlara ekliyoruz.
  • worksheet.xlsx.writeFile metodu ile bu komutları bir dosyaya yazıyoruz.

Excel hücrelerine komutları okumak için

  • workbook oluşturuyoruz.
  • worksheet.xlsx.readFile metodu ile exel dosyasını okuyabiliriz.
  • worksheet.eachRow metodu ile komut satırlarını dolaşırken
  • worksheet.eachCell metodu ile satır içerisindeki hücreleri dolaşabilirsiniz.

eval() metodu ile tüm satırları arka arkaya çalıştırıyoruz. Fakat satırlar async çalıştığı için 5nci satırdaki kod 3ncü satırdaki koda bağımlı. Bunu çözmenin 1 kaç yöntemi var.. Burada 5ncı satırın 1nci satırdaki komutun tamamlanmasına bağımlılığı olduğu için setInterval ilgili 1nci satırın çalıştırılması beklenecek şekilde 5nci satır n defa tekrarlanır. Taki bağımlılık hazır hale gelip setInterval metodu clearInterval yöntemi ile metodun 2nci defa çalıştırılması engellenir.

Başka bir yöntemde callback olacak şekilde metodları birbirine bağlamak ama iç içe 100lerce birbirinin içerisinde callback yapmak bunu eval ile çağırmak oldukça zor.

Diğer bir yöntemde async.waterfall ile işlemleri arka arkaya belli kural dahilinde çalıştırılmasını sağlayabilirsiniz.

Benim düşündüğüm diğer bir yöntemde tek bir setInterval metod yaparak oluşturduğumuz komutları 2 seviyede işletmek . Birincisi chckCmd ile bu metodun çalıştırılıp çalıştıralamayacağına karar vermek eger bunun eval(chckCmd)==true ise eval(execCmd) çalıştırmak ve state run edildi durumuna getirmek. Bu yöntem her komuta setInterval metodu koymaktan bizi kurtarır.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.