Node.js Scripting Kodlarıni Nasıl Dinamik Bir Şekilde Çalıştırırsınız ?

NodeJS Scripting

Node.js bildiğiniz gibi Javascript tabanlı ve JS’te String çalıştırmanın en kolay yoluda eval() metodudur. eval(‘3+5’)=8 cevabını verecektir.

Node.js dokümantasyonunu incelediğinizde ise bunun vm api kısmında yer aldığını görebilirsiniz. eval() aslında arkaplanda vm.RunInThisContext() ile aynı kodu çalıştırmaktadır.

V8 Engine Virtual Machine ile Javascript kodunu compile etmenizi sonrasında bunu istediğiniz bir context üzerinde üzerinde çalıştırmanızı sağlayacaktır. Ayrı context üzerinde çalıştırma kavramına contextify denmektedir. Buradaki amaç Global Erişimden etkilenmeyen tamamen ayrı bir context üzerinde sandbox değişkenleri ile kodunuzu çalıştırmanızdır. Aşağıdaki örnekte bu anlattıklarımı çok kısaca görebilirsiniz.

vm.Script : kodun compile edilmesi
vm.createContext : yeni context oluşturulması
vm.runInContext(context) : verilen context scripting çalışması
runInThisContext: mevcut context scripting çalıştırılması
runInNewContext(sandbox) : sandbox ile yeni context oluşturularak çalıştırılması

eval() haricinde new Function() metodu var. Peki bunun eval’dan ne şekilde bir farkı bulunuyor. eval() mevcut scope’da çalışarak local değerleri kullanabilirken, new Function() ayrı bir scope’da çalışır. Güvenlik ve kodun local değerlere ulaşmaması açısından daha iyi bir yöntem.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.