Onarım Tesisat: 2020 İstanbul Su Kaçağı Bulma firması

ÖGG Uzmanı
Mar 18 · 2 min read
Image for post
Image for post
Onarım Tesisat İstanbul Su Kaçağı Tespit 2020

İstanbul’da yaşıyorsanız muhakkak Onarım Tesisat firmasına yolunuz düşüyor. İstanbul’da hemen her evde mutlaka bir defa su kaçağı veya tıkanıklık sorunu görülmektedir.

İşte su kaçağı tespiti ve tıkanıklık açma konusunda #onarımtesisat 2020 firması imdadınıza yetişiyor.

Neden bir firmaya ihtiyacımız var? Mahalledeki tesisatçıyı çağırsak ya! Dediğinizi duyuyorum.

Tabi sıhhi tesisat sorunlarında ilk akla gelen mahalle tesisatçıları oluyor. Fakat mahalle tesisatçıları musluk takma gibi basit işleri çok iyi ve uygun fiyata yapabilmektedir. Peki ya su kaçağı?

İşte su kaçağını noktasal tespit etmek için kullanılan cihazlar (akustik ses dinleme cihazı ve robotik kamera) yaklaşık 50 bin TL’yi bulmakta. Durum böyle olunca mahalle tesisatçıların da bu cihazlar ne gezsin.

Su kaçağı tespiti noktasal olarak tespit ettirip evi kırıp dökmeden uygun fiyata tamirini yaptırmak istiyorsanız bu cihazlar şart.

Durum böyle olunca mecburen bu cihazlara sahip, güvenilir ve kalifiye ustalar çalıştıran Onarım Tesisat firmasına yolunuz düşmekte.

Onarım Tesisat İletişim

Firman İstanbulun Tüm ilçelerinde hizmet vermektedir.

2020 Onarım Tesisat Servis Noktaları

Onarım Tesisat Verdiği Hizmetler

Başka bir yazımızda görüşmek üzere..

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store