Frontend Teknolojileri Konferansı’na Hazırlık Sürecimiz ve İzlenimlerim

Serüven Nasıl Başladı?

Etkinlik ve Görev Paylaşımı

İletişimin Önemi!

Konuşmacıları Nasıl Seçtik?

Sunumlar

Sponsorluk

Ayhan Döşlü
Zeplin
Segmentify
Bionluk

Kapanış

(soldan) Bilgem Çakır — Oğuz Kılıç — Oğuzcan Şahin — Özer Yılmaztekin — Oğuzhan Aslan — Barış Güler — Çağkan Aksun Yüksel

--

--

Software Developer, Music Producer

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store