Göbekli Tepe Hakkında son yıllarda popularitesi artan ve artmaya devam eden ülkemizin gözde merkezlerinden kendini göstermeye başladı. İnsanlık tarihinin en derin geçmişini görmemizi sağlayan Göbekli Tepe Nedir ne değildir birkaç başlıkta incelemeye çalışalım.

Göbekli Tepe Nerededir?

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Şanlurfa’da merkeze 22km uzaklıkta olan örencik köyü çevresinde bulunmaktadır. …

Oğuz Muslu

Kendi halinde bir cins tasarımcı

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store