Endüstri 4.0 ve mesleklerin geleceği

Yeni teknolojik gelişmeler hemen hemen bütün sektör ve mesleklerde değişikliklere sebep olacak. Bir başka ifadeyle meslek dallarının kimyası değişecek diyebiliriz. Hassas el emeği gerektiren işler şu an için bile otomasyona emanet edilmiş durumda. Elbette karşımıza çıkan en büyük soru işareti otomasyonun iş gücünü ne düzeyde etkileyeceği.

İlk olarak iş gücünün yerini alan otomasyon emeği işçileri işsiz kalmaya sebep olacak. Aynı zamanda bu yıkıcı etkiye karşılık, karşıt etkide bulunacak yeni hizmet alanları, inovatif meslek ve sektörler doğacak. (http://www.endustri40.com/endustri-4-0-ile-birlikte-gelecek-10-yeni-meslek)

Carl Benedikt Frey ve Michael A. Osborne Eylül 2013 de bir araştırmada bulundular. Yapılan bu araştırmada inovasyonun çeşitli meslek dalları üzerindeki etkileri gösterildi.

Yukarıdaki grafikte de görüldüğü üzere en fazla etki altında olan sektörler nakliyecilik(kuryeler) ve üretim sektörleri iken en az tehlike altında bulunan sektörler ise yönetim, satış, finans, bilgisayar mühendisliği ve bilimi olarak sıralanmış.

Bunun yanı sıra çeşitli meslek dallarından beklenen bir takım sağlam beceriler ön plana çıkacak. 2020'de tüm iş kollarında karmaşık problem çözme, sosyal ve sistem becerileri önem kazanırken, fiziksel beceriler önemini kaybedecek.

Kaynak:

Carl Benedikt Frey ve Michael Osborne, ‘‘The future of emplyment: How susceptible are jobs to computerisation, 17 Eylül 2013. http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
Future of Jobs Report, World Economic Forum
Like what you read? Give Okan Şen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.