Freelance Çalışanların Kafasında Dönüp Duran 5 Soru
Damla T
1132

Bende bir süredir freelance olarak çalışıyorum ve başta bahsettiğiniz erken kalkma durumu motivasyonu ciddi oranda etkiliyor. Bu arada başarılı bir yazı olmuş, tebrikler

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.