Atanın biri de tutmuş, “Erken kalkan yol alır” demiş. Her ata akıllı değilmiş. Sen erken kalktın ya… Ben dün geceden beri yoldayım, kusura bakma…
Başlatmayın Erken Kalkmanızdan!
Yaşar Safkan
816

Yazının buradan sonrasını okumadım. Tamam herkes istediği saatte kalkar, ona ben de katılıyorum fakat, güzel bir anlam içeren ve öğüt veren bu atasözümüz, ancak bu kadar sığ bir bakış açısıyla düşünülüp eleştirilebilirdi. Bu konuda zirve olabilirsiniz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.