İstanbul’un son domuz kasabı Lazari Kozmaoğlu: “Ne olursa olsun, biz bu ülkeyi çok sevdik”
140journos
1673

polisin müdahale etmekte gecikmesi ve sayıca yetersiz kalması”… Buna inanarak mı yazdınız? Mesela şuradan okuyunuz lütfen: http://www.babilder.org/tr/6-7-eylul-olaylari-2

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.