sosyal bilimlerde anket
Photo by Nik MacMillan on Unsplash

GİRİŞ

Nitel araştırma türlerinden biri olan anket tekniği, belli bir konuda bir evren ya da örneklemi oluşturan kişilere sorular yöneltme aracılığıyla yürütülen bir veri toplama tekniği olarak tanımlanabilir. …


Image by Jopwell from Pexels

GİRİŞ

Nitel araştırma türlerinden biri olan görüşme tekniği, diğer adıyla mülakat, kullanılan en yaygın veri toplama aracıdır. Görüşme iki veya daha fazla kişinin arasında olabilir. Bu kişilerden birinin diğer kişilerden bilgi almak amacıyla önceden belirlediği soruları sorarak cevaplar almaya çalıştığı, karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim aracıdır.

GÖRÜŞME

1.GÖRÜŞME KAVRAMI

Görüşme…


Image by Bohdan Chreptak from Pixabay

Araştırma; bir probleme veya karşılaşılan bir soruna çözüm getirmek amacı ile yapılan sistemli çalışmalara denir. Gerçekleri keşfetmek, önceki çalışmaların sonuçlarını tekrar doğrulamak, yeni veya mevcut problemleri çözmek, teoremleri desteklemek veya yeni teoriler geliştirmek için araştırma yapılabilir.

Beşeri bilimler, pazarlama, işletme, teknoloji gibi birçok alanda araştırma yapılabilir fakat bu yazının konusu…

Oktay Ergun

certainly uncertain | oktayergun.com.tr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store