sosyal bilimlerde anket
Photo by Nik MacMillan on Unsplash

GİRİŞ

Nitel araştırma türlerinden biri olan anket tekniği, belli bir konuda bir evren ya da örneklemi oluşturan kişilere sorular yöneltme aracılığıyla yürütülen bir veri toplama tekniği olarak tanımlanabilir. İlk görülen anket çalışmaları Amerika’da Horace Mann tarafından 1847 yılında, Avrupa’da ise 1872 yılında Galton tarafından ilk defa bir araştırma tekniği olarak kullanıldığı bilinmektedir.

ANKET

Anket, araştırmacının ihtiyaç duyduğu bilgileri elde edebilmesi için, belirli konularda insanların fikirleri ve duyguları hakkında bilgi topladığı bir veri toplama yöntemidir. Anket, araştırmacıların ihtiyaç duyduğu araştırma sorularına cevap bulabileceği verileri elde etmesini sağlayacak sorulardan oluşmalıdır. İyi bir anket araştırması şu özelliklere sahip olmalıdır:

⦁ Araştırma…


Image by Jopwell from Pexels

GİRİŞ

Nitel araştırma türlerinden biri olan görüşme tekniği, diğer adıyla mülakat, kullanılan en yaygın veri toplama aracıdır. Görüşme iki veya daha fazla kişinin arasında olabilir. Bu kişilerden birinin diğer kişilerden bilgi almak amacıyla önceden belirlediği soruları sorarak cevaplar almaya çalıştığı, karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim aracıdır.

GÖRÜŞME

1.GÖRÜŞME KAVRAMI

Görüşme, diğer adıyla mülakat, sözlü iletişim yoluyla veri toplama (soruşturma) tekniğidir. Görüşme, bireylerin çeşitli konularda sahip oldukları tutum ve davranışları hakkında bilgi almak için kullanılır. Görüşme yöntemi ile aynı zamanda bu davranış ve tutumların sebeplerinin öğrenilmesini de sağlanır.

Görüşme, görüşülen kişilere kendilerini birinci elden ifade edebilme fırsatı verir ve araştırmacının görüşme…


Image by Bohdan Chreptak from Pixabay

Araştırma; bir probleme veya karşılaşılan bir soruna çözüm getirmek amacı ile yapılan sistemli çalışmalara denir. Gerçekleri keşfetmek, önceki çalışmaların sonuçlarını tekrar doğrulamak, yeni veya mevcut problemleri çözmek, teoremleri desteklemek veya yeni teoriler geliştirmek için araştırma yapılabilir.

Beşeri bilimler, pazarlama, işletme, teknoloji gibi birçok alanda araştırma yapılabilir fakat bu yazının konusu gereği bilimsel araştırma teknikleri konu alınacaktır ve araştırma türleri hakkında bilgiler verilecektir. Bilimsel araştırmalar, nicel ve nitel olarak iki ana başlıkta incelenmek üzere alt başlıklarla araştırma türleri detaylandırılacak ve örneklerle pekiştirilmeye çalışılacaktır.

ARAŞTIRMA

1.1 ARAŞTIRMA KAVRAMI

Araştırma sözcüğü kökü Latince ’ye dayanmaktadır ve bilmek anlamına gelen bir sözcüktür. Araştırmaya, bilmek…

Oktay Ergun

certainly uncertain | oktayergun.com.tr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store