Sergen OKUR, SEO sektörü ile ilgili çalışmalara 2012 yılında başlayan sergen okur, Sektöre tam olarak 2013 yılında atılarak Webtures’te çalışmaya başlamıştır. Profesyonel SEO macerasında sürekli kendini geliştirerek önemli başarılara imza atmıştır. http://www.sergenokur.com/

Like what you read? Give Okur Okur a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.