I forrige artikkel i serien så vi på noen av verktøyene vi bruker til utvikling. Nå skal vi se mer på noe som er minst like viktig, nemlig å få koden ut i produksjon.

Som vi vet fra blant annet Accelerate er en av tingene som skiller organisasjoner med høy og lav ytelse er hvor ofte kode rulles ut til produksjon. Hyppige produksjonssettinger fører til færre produksjonsfeil, kortere mean time to recovery (Tiden det tar fra en feil oppstår til den er fikset) og kortere ledetid fra commit til prodsetting.

Men det er ikke nok å rulle ut kode til…


Vi har valgt å lage en rekke verktøy som gjør livene våre enklere. Disse hjelper oss med å sette opp utviklingsmiljø, deployment og andre vanlige arbeidsoppgaver. Som vi var inne på i første del av denne artikkelserien har vi sett at dette gir oss både fart, trygghet og god nattesøvn. Et skikkelig kinderegg! Men hvordan kom vi egentlig i gang?

Alle må starte en plass

Da vi startet vår reise som verktøymakere, hadde vi et likt utgangspunkt som veldig mange andre bedrifter: En nedlåst Windowsplattform med Office og IE forhåndsinstallert, men dessverre ikke så veldig mye mer. Og du hadde…

Ola Hast

Utvikler i SpareBank 1 Utvikling

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store