Lekser
Bård Standal
65

“Gjennom de årene Oslo har vært styrt av Høyre (med litt forskjellige sidekicks) har vi skapt Norges aller beste skole.”

Beste skole. Virkelig?

Anbefalt litteratur:

https://www.tanum.no/_debatt-politikk-og-samfunn/kunnskapsbl%C3%B8ffen-magnus-e.-marsdal-9788292866443

Like what you read? Give Ola Sæla Taksdal a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.