Forbruksbetaling for elbil-lading

Ola Thoresen
Dec 18, 2018 · 6 min read

I borettslaget vårt har vi nylig igangsatt installasjon av ladeløsning for elbiler i garasjen. Vi falt ned på en løsning fra Zaptec. En av fordelene med denne løsningen er at det gir oss mulighet til å velge mellom flere leverandører av forbruksbetaling, så vi slipper å binde oss til én leverandør.

Men en av ulempene med den fleksibiliteten er selvsagt at man må undersøke hva de forskjellige leverandørene tilbyr, og hvilke fordeler og ulemper det er med de ulike løsningene. Og her er det ikke uten videre enkelt å sammenligne epler og epler. Jeg har derfor forsøkt å sammenstille de forskjellige leverandørene som er tilgjengelig per i dag, og har satt opp en tabell som i alle fall gjør det mulig å sammenligne prisene. Men ved siden av pris er det selvsagt også andre faktorer som kan avgjøre hvilken leverandør man velger.

Løsningene er ganske like for borettslaget. Leverandøren har en web-portal der vi registrerer oss, og selv kan sette pris på forbruket. Prisen er ikke relatert til faktisk strømpris, så vi setter en fast pris per kWh — som da fortrinnsvis er høyere enn det vi forventer at strømprisen vil være den kommende tiden.

De fleste leverandørene gir deg mulighet til å sette opp ulike prisplaner, som f.eks. inkluderer en kostnad per lading, fast månedsbetaling til borettslaget osv. Men for å kunne sammenligne best mulig har jeg i denne oversikten kun forholdt meg til det aller enkleste. Kun en pris per kWh fra borettslagets side.

Leverandøren kobler seg til “vår” Zapcloud, og henter forbruk fra de ulike ladeboksene der.

Leverandøren krever inn penger fra brukerne (enten trekker direkte fra kredittkort eller på andre måter), og overfører borettslagets andel periodisk (månedlig, hvert kvartal eller årlig).

Hos oss har alle faste plasser, og vi anser ikke faren for “tyveri” av strøm som noe stort problem. Det er derfor praktisk hvis lading kan starte automatisk når man kobler seg til, uten bruk av app eller nøkkelbrikke.

Uansett løsning må brukerne registrere seg hos leverandøren. Der hvor det ikke kreves app eller brikke må også borettslaget registrere hvilken ladestasjon som tilhører hvilken bruker.
De løsningene som krever app/brikke eller aktiv start av lading med SMS gjør tjenesten litt mindre brukervennlig for beboerne, men borettslaget behøver ikke å koble bruker mot sin ladestasjon. Bruk av app eller brikke vil også sikre beboer mot misbruk hvis dette skulle vise seg å bli et problem.
For alle løsningene er det mulig å bruke app/brikke, dersom enkelte beboere ønsker det.

Prisene under er basert på leverandørenes standardpriser, oppgitt på forespørsel eller funnet på deres websider per desember 2018. Hvis jeg har misforstått eller regnet feil på noe, så beklager jeg det, og vil rette det opp så fort jeg har mulighet til det, bare noen gir meg beskjed.

For alle tabellene nedenfor har jeg tatt utgangspunkt i tre bruker-typer.

Gjennomsnittsbrukeren” kjører i følge SSB ca 12000 km i året, og jeg har tatt utgangspunkt i et (litt høyt) forbruk på 0,2 kWh per km. Det gir et strømforbruk på 2400 kWh per år.

Småbrukeren” kjører halvparten så langt, og har et forbruk på 1200 kWh per år.

Storbrukeren” kjører dobbelt så langt som gjennomsnittet, og ender på 4800 kWh per år.

Disse tre “brukerne” vil forhåpentligvis gi en grei illustrasjon på hvordan ulikt forbruk slår ut med de ulike leverandørene.

Så har jeg antatt at vi setter prisen til kr 1,50 per kWh. Det burde være en rimelig pris som bør dekke borettslagets strømkostnader, samt kostnader til drift, vedlikehold og nedbetaling av felles infrastruktur.

Tabellene har 9 kolonner. Dersom de ikke forklarer seg selv, så er det altså følgende data som ligger inne i kolonnene:

  • “Strøm” er summen vi forventer å få inn basert på estimert forbruk og strømprisen vi setter hos leverandør (denne er lik for alle leverandører, men ulik for de forskjellige brukertypene).
  • “Tillegg” er evt. påslag fra leverandør utover strømprisen.
  • “Beboer betaler” er beløpet beboer da må betale i løpet av et år.
  • “Påslag %” viser hvor stort evt. kronepåslag fra leverandøren er i prosent av strømprisen
  • “% til leverandør” er prosentandel av “strømprisen” leverandøren skal ha i administrasjonsgebyr.
  • “Kr til leverandør” er kronebeløpet leverandøren skal ha for tjenesten (“Strømpris” * “% til leverandør” + evt. tillegg)
  • “Tot. % til leverandør” er leverandørens totale andel av det innkrevde beløpet.
  • “Kr til borettslaget” er kronebeløpet borettslaget får utbetalt i året
  • “% til borettslaget” er hvor stor andel av beboers innbetaling borettslaget blir sittende igjen med.

Det blir altså en del redundant informasjon her, men det er jo greit å kunne se både hvem som er dyrest og billigst i prosent av det beboer må betale, og i rene kroner og øre.

Charge365 sin løsning er den som er klart billigst for brukerne. Det har 0 kroner i påslag, men beregner seg 15% av omsetningen i avgift. Dermed er de også den løsningen som gir lavest kronebeløp utbetalt til borettslaget.

De har heller ingen installasjonskostnad.

Løsningen krever ikke bruk av app eller brikke for å starte lading. Brukere kan belastes for alt forbruk på sin egen ladeboks. App eller brikke er mulig å legge inn for de som ønsker det.

SmartCharge sin ladeløsningen er verken billigst eller dyrest, den ene eller andre veien.

De skal ha 20 kr per måned per ladeboks, pluss 10% av “strømprisen” i administrasjonsgebyr. De blir dermed noe dyrere for beboerne enn Charge365, men borettslaget får også noe høyere beløp utbetalt.

I tillegg skal de ha 2500,- for hele anlegget (borettslaget) i oppstartskostnad.

Løsningen krever ikke bruk av app eller brikke for å starte lading. Brukere kan belastes for alt forbruk på sin egen ladeboks. App eller brikke er mulig å legge inn for de som ønsker det.

Smartly er en del av Lyse-konsernet, og tilbyr i tillegg til ladeløsninger også en del andre smarthusløsninger. Løsningen deres er den klart dyreste for beboerne, men også den som gir borettslaget flest kroner utbetalt. De har et flatt tillegg på 100 kr per måned per beboer.

I tillegg skal de ha 490,- i oppkoblingsavgift per bruker.

De har foreløpig ikke bekreftet om det er mulig å slippe å bruke app/brikke for å starte lading.

Fortum er også en leverandør de fleste elbil-eiere er kjent med. De har et landsdekkende ladenett som de fleste elbiler kan benytte seg av, og om man allerede er registrert som bruker hos dem kan man bruke samme app og konto også til hjemmeladingen.

Fortum har en enda mer komplisert modell, der de skal ha 50 kr per ladeboks i måneden pluss 5% av omsetningen, men i tillegg skal de ha 600 kr/mnd av borettslaget for drift. Det siste kommer ikke fram av tabellen under. Det betyr at selv om de legger seg mellom SmartCharge og Smartly når det kommer til både pris for beboer og utbetaling til borettslaget, så må vi legge på 600 kr/mnd i kostnad for borettslaget.

Fortum krever at lading startes med app eller brikke.

Easypark bør være kjent for de fleste som eier bil, i alle fall i Oslo (jeg kjenner ikke resten av landet). Man kan betale for parkering med Easypark-appen på de fleste parkeringsplasser i byen, og mange er allerede registrert som bruker der. Det gjør selvsagt prosessen med å registrere beboerne enklere.

Easypark har foreløpig ikke kommet tilbake til meg med priser. Jeg vil oppdatere med en tabell for dem så snart de gjør det.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade