Rævva brukergrensesnitt #5

Vi skal til USA… og det finnes en egen plass i helvete for amerikanske myndigheter og turistbransje.

Ola Thoresen
Feb 28, 2019 · 2 min read

Så. Vi skal på ferie. En liten familie på tre — heldigvis, får jeg si. For det å dra på ferie og ordne ting sjøl i våre dager, det er en tålmodighetsprøve. Vi skal være borte i 14 dager, og med en fireåring i bagasjen er det greit å ha en del ting klart på forhånd. Så vi har booka en del hoteller, vi skal på litt utflukter og greier, og vi skal leie bil.

Men først skal vi inn i USA. Og for å komme inn i USA, så må man gjennom ESTA. Tanken er grei, man forhåndsregistrerer en del info, sånn at grensekontrollen skal gå raskere. Problemet er bare at de som har laget løsningen helt åpenbart aldri har brukt den. Vi er som sagt tre, og vi er en familie, og vi bor på samme adresse, og hadde tenkt å reise sammen. Man skulle da tro at det var ganske greit å legge inn navn og passinfo for hver person, og så fylle ut resten av informasjonen felles. Men det går selvsagt ikke. De har riktignok en “Group”-greie, men det eneste denne gjør er at man får lov til å betale sammen. Man må fortsatt fylle inn hjemmeadresse, kontaktinfo i USA, kontaktinfo ved nød osv osv for hver enkelt. Og tror du man kommer videre uten at fireåringen har fyllt ut mobilnummeret sitt og epost-adressen sin?
Og hva i alle dager er greia med at de krever en eller annen kontakt i USA. Skjønner at det er en ting for folk med familie der borte og sånt, men for oss vanlige turister? ESTA-søknaden er jo gyldig for tre år, så det er rimelig meningsløst å fylle ut et tilfeldig hotell. Men det krever de altså.

Dvs. Her er et lite life-hack…

Det står at man kan skrive “UNKNOWN” i en del av feltene. Første gang man gjør det får man en feilmelding om at “unknown is an invalid address”. Men hvis man er litt sta — som jeg blir i sånne situasjoner, og bare trykker “Submit” en gang til, så får man en ny feilmelding, denne gangen med spørsmål om man er “really sure you don’t know”, og et en mulighet til å krysse av for at man faktisk ikke vet. Og hvis du da trykker submit en gang til, godtar den det…
- Rævva brukergrensesnitt!

Ola Thoresen

Written by

Noe over gjennomsnittlig interessert. Kjentmann i IP- og nettverksjungelen, og jobber i nLogic AS.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade