Rævva brukergrensesnitt #6

Min Idrett

Ola Thoresen
Feb 28, 2019 · 1 min read

Jeg er (passivt) medlem av noen idrettslag. I “gamle dager” fikk man helt vanlig faktura for medlemsskap i posten, og etter hvert fikk man den som efaktura eller i det minste som en PDF i en epost. For noen år siden kom noen SKIKKELIGE SMARTINGER i Idrettsforbundet på å lage “Min idrett”.

Det fører til disse årlige epostene:

Du har mottatt betalingsinformasjon fra Xxxxxxxx. Betalingsinformasjonen kan gjelde for deg eller dine familierelasjoner (barn).
Hvis informasjonen ikke ligger vedlagt i eposten så må du logge deg på Min idrett for å se og eventuelt betale kontingenten/ avgiften.

Mitt spørsmål er. Tror Idrettsforbundet og Klubbene at de får FLERE eller FÆRRE betalende medlemmer av at medlemmene veldig aktivt selv må oppsøke informasjonen om hvordan de kan få lov til å betale for medlemsskapet sitt?

Ola Thoresen

Noe over gjennomsnittlig interessert. Kjentmann i IP- og nettverksjungelen, og jobber i nLogic AS.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade