Rævva brukergrensesnitt #7

Ola Thoresen
Dec 13, 2019 · 2 min read

I dag — innlogging

Lenge siden jeg har klaga over noe nå. Det betyr (dessverre) ikke at det ikke har vært noe å klage på. Bare at jeg ikke har prioritert offentlig sutring.

Men nå roer jula seg, og det er på tide å ta opp tråden igjen. For dette er en ting som har irritert meg ganske mange ganger. Hvorfor skal det være så mye vanskeligere å være eksisterende bruker, enn å bli ny?

Jeg skjønner at det er viktig å skaffe seg nye kunder, men det må da være greit å gjøre verden litt enkel for eksisterende kunder også? Alt for ofte får man enorme banner og modal-vinduer for å registrere seg til ett eller annet. Mens “login”-muligheten for eksisterende brukere er bortimot helt umulig å finne.

Her er f.eks. det som møter deg på Digi.no hvis du vil lese en artikkel som krever innlogging:

Digi.no — hva med oss som allerede er abonnenter?

Masse muligheter for å bli kunde, ingen innlogging for oss som allerede er kunder. Hvor mye hadde det kosta dem å i alle fall hatt en liten link til innloggings-sida si?

Og her er forsida på Digital Ocean — en annen tjeneste jeg bruker mye:

“Create account” og “Sign up” prominent og tydelig. “Sign in” gjemt med langt mindre skrift helt øverst på sida.

Her har de i det minste klart å lage en løsning som logger deg inn hvis du skriver inn et eksisterende brukernavn og passord i “Create your account”-boksen, men det er jo ikke veldig intuitivt.

Hos Sbanken tror de at folk som kommer til sida deres først og fremst leter etter “Meny”. “Logg inn” og “Bli kunde” er langt mindre tydelig.

  Ola Thoresen

  Written by

  Noe over gjennomsnittlig interessert. Kjentmann i IP- og nettverksjungelen, og jobber i nLogic AS.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade