This is not going to be an in depth description of YAML, but just a very basic example of how the config in Home Assistant is to be understood if you have some understanding of lists and dictionaries in python, but struggle to wrap your head around yaml.

Consider the following meta-code, where a {} denotes a dictionary, and [] wraps around a list. I am using “=” as the assignment operator here, so this is not valid python, but it might make it understandable also for people who are coming from other worlds.

automation = [
{
'id' = '1234',
'alias' = 'my automation'
'trigger' = [
{
'entity_id' = 'sensor.foo',
'platform' = 'state',
'to' = 'off'
},
{
'entity_id' = 'sensor.bar',
'platform' = 'numeric_state',
'above' = 100
}
],
'condition' = [
{
'condition' = 'state',
'entity_id' = 'device_tracker.paulus',
'state' = 'home'
}
],
'action' = [
{
'delay' = {
'minutes' = 1,
'hours' = 0,
}
},
{
'service' = 'script.my_script', …

After a brief discussion in the HA-forums earlier this summer I decided to write up some more details about my take on automations in Home Assistant. …


Til nå har jeg snakket mest om noen generelle tanker og måter å tenke på. Prøvd å gi et overordnet bilde av hva jeg mener er viktig i en hjemmeautomasjons- eller “smarthus”-løsning. Nå er det på tide å bli litt konkret.

For meg var det to ting som var vesentlige da jeg skulle finne hjernen i mitt system. Som jeg sa i en annen sammenheng:

Du har i praksis to retninger. Enten en proprietær helvetesløsning der du blir bundet på hender og føtter og må selge din førstefødte og resten av sjela og livet ditt til én leverandør. Og der du bare må innfinne deg med at det produsenten ikke gidder å lage, det finnes bare ikke.

Eller en åpen helvetesløsning der du må bruke våtter og vinter på å banne over at det skal være så fordømt vanskelig å få systemet til å funke akkurat som du vil, for du veit det er mulig, du bare skjønner ikke hvor på veien du har misforstått noe. …

About

Ola Thoresen

Noe over gjennomsnittlig interessert. Kjentmann i IP- og nettverksjungelen, og jobber i nLogic AS.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store