asistan diye başlayıp bilim kurgu filmlerindeki gibi bize yapmamız gerekenleri söyleyen bir patron…
Sevnur Malik
11

Aynen öyle. Sonunda HAL 9000 riski de var dediğiniz gibi.

Like what you read? Give Olcayto Cengiz a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.