yapay zekaya pazarlama yapma fikri süpermiş.
Ekim Nazım Kaya
11

Teşekkürler, o konu benim son dönemde fena kafa yorduğum bir mevzu, dokundurmadan geçemedim yazıda :)

Sizin yazı da süperli olmuş!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.