Er Bitcoin halveringen positivt for prisen?

Ole Andre Knutli
Apr 26 · 6 min read

Om snaue to uker (11. mai 2020) reduseres antall nye bitcoins som tilføres markedet fra mining med 50 %.

Hvordan vil dette påvirke markedet? Vil prisen gå opp eller ned? Her går jeg gjennom noen av de viktigste prisdriverne på kort sikt.

Image for post
Image for post
Hvordan blir prisutviklingen på BTC og resten av kryptomarkedet fremover?

Lavere inflasjon

Hva skjer med minerne?

Image for post
Image for post
Priser, blokk belønning og transaksjonsgebyrer

Da artikkelen ble skrevet var BTC prisen omtrent $ 7.600 og dollarkursen snaue 10,6 NOK per USD.

En miner har hovedsakelig to inntektskilder: De kan finne nye blokker ved å bruke datakraften sin, og de kan tjene penger på å validere transaksjonene på nettverket. I snitt finner en miner en ny blokk hvert tiende minutt (tilsvarende 144 per dag). For hver blokk så får mineren 12,5 bitcoins i belønning, pluss gebyrene som fulgte med alle transaksjonene som ble inkludert i blokken. Dette gir følgende inntekter per dag (oppgitt i NOK):

Image for post
Image for post
Hver dag konkurrerer Bitcoin minerne om en samlet pott på nærmere 149 millioner kroner

Mining er et nullsumspill og det eneste en miner kan gjøre for å øke inntektene sine er å ta markedsandeler fra andre minere. Det er en svært konkurranseutsatt bransje med lave marginer og høy spesialisering.

Image for post
Image for post
Etter halveringen kuttes blokkbelønningen i to

Fra 11. mai vil den viktigste inntektskilden til minerne falle fra over 145 til under 73 millioner kroner per dag gitt en bitcoin pris på $ 7600. Alle har visst at denne dagen ville komme, men det er to variabler minere ikke kjenner til når de vurderer å gjøre store investeringer som skal vare noen år: den fremtidige bitcoin prisen og hvor mye transaksjonsgebyrer de vil få inn.

Image for post
Image for post
Hvor mye akkumulert datakraft som brukes på “mine” bitcoin, kilde: blockchain.com

Både under og i etterkant av Bitcoin boblen i 2018 rushet mange aktører inn i miningindustrien. Det tar alltid tid fra beslutningen er tatt til investeringen er satt i drift.

Image for post
Image for post
Kilde: Coinbase BTC/USD, Tradingview.com, 26.04.2020

I dag er det fremdeles langt igjen til toppen i 2018, så to spørsmål melder seg:

  • Hvilken fremtidig pris kalkulerte minerne med?
  • Hvor stor andel av inntektene skulle komme fra transaksjonsgebyrer?

Dersom du tror at de i 2018 forventet høyere pris enn $ 7.600 i mai 2020, så er det en god sjanse for at de møter på problemer med halveringen. Minerne mottar bitcoins som betaling og selger hele eller deler av dette på det åpne markedet. Så lenge prisen er høyere enn deres marginal kostnader ved å mine en bitcoin, så har de valget mellom å realisere profitten med en gang eller å beholde profitten i bitcoins. Det er nærliggende å tro at mange minere har valgt å beholde deler av overskuddet i bitcoins i forventning om høyere pris på et senere tidspunkt.

Image for post
Image for post
Hva vil bitcoin minere gjøre?

Problemene oppstår når inntektene over natten faller under minernes marginale kostnader ved mine en bitcoin. De minst effektive minere vil trolig slå av utstyret og kaste inn håndkle her, men en rekke minere vil trolig forsøke å ri gjennom stormen og komme styrket ut. For å dekke kostnadene sine vil de enten få inn kapital utenfra (og hvor realistisk er det i disse korona-tider?) eller ved å selge mer bitcoins for å holde seg flytende. Dette trenger ikke å være et problem, men det blir fort et problem dersom mange gjør det samme. Og det kan trolig føre til et salgspress fra minere på kort sikt.

Men hva med transaksjonsgebyrene som minerne mottar?

Image for post
Image for post
Antall daglige transaksjoner på Bitcoin BTC nettverket, kilde: bitinfocharts.com

Frem til 2017/2018 boblen var bitcoin i en langsiktig positiv trend med økende antall transaksjoner, noe som også bidro med økende inntekter til minere for å validere transaksjonene på nettverket. Selv om disse inntektene er lave (ca. 2 % av totalen), så er de viktige i et langsiktig perspektiv dersom mining og prosessering av transaksjoner skal være en levedyktig bransje i fremtiden.

Image for post
Image for post
Avtakende andel av inntektene vil komme fra blokk belønning (block rewards)

På grunn dette og store uenigheter om hvordan bitcoin skulle skalere, brøt det ut full krig mellom aktørene i bransjen, bestående av børser, profesjonelle minere, mining pools og protokollutviklere. Det resulterte i at vi i dag har tre versjoner som alle konkurrerer om Bitcoin statusen, henholdsvis Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH) og Bitcoin SV (BSV). Så kampen om Bitcoin er definitivt ikke over (mer om det en annen gang). Resultatet i dag er uansett at en svært lav andel av inntektene til minerne kommer fra å prosessere transaksjoner.

Image for post
Image for post
Dersom tapte inntekter skulle hentes inn via økte transaksjonsgebyrer på BTC nettverket

Tabellen over viser resultatet dersom minerne skulle kompensere lavere blokkbelønning med høyere transaksjonsgebyrer. Da ville hver enkelt transaksjon måtte bli 270 kr dyrere å sende.

Image for post
Image for post
Bitcoin eller fiat?

Det er selvsagt urealistisk, og ville for alle praktiske formål gjort Bitcoin BTC verdiløs som et pengesystem, men det illustrerer likevel hvor dramatisk situasjonen er for minerne.

Det er dermed nærliggende å tro at halveringen vil føre til at total hashrate vil gå ned. Dette kan gjøre at transaksjonsgebyrene midlertidig vil gå opp og antall transaksjoner noe ned. Og dette leder oss til det siste punktet.

Store of Value?

Image for post
Image for post
Korrelasjonen mellom den store amerikanske SP500 indeksen og BTC har økt

Korrelasjonen var ved første kvartal 2020 oppe i hele 0,57, ifølge Binance Research. Poenget med dette er at det heller vann på bålet for de som mener BTC vil oppføre seg spesielt annerledes fra andre aktiva klasser. Faller markedet, så er sjansen for at BTC også faller høy. Da korona-krisen slo inn for fullt i aksjemarkedet, falt også Bitcoin og resten av kryptomarkedet kraftig.

Brian Armstrong, CEO i Coinbase

Denne bitcoin halveringen skiller seg fra de forrige på så mange punkter at jeg ville vært forsiktig med å sammenligne den med de forrige. Til syvende og sist er spørsmålet om hvor mye tilliten til bitcoin som trygg havn blir påvirket av de underliggende driverne. Hvordan vil investorer reagere når hashrate og antall transaksjoner går ned? Hvordan vil brukerne av BTC reagere når transaksjonskostnaden går opp? Hvor mye vil den øke? Vil nye investorer og brukere i bitcoin økosystemet utligne et salgspress fra minerne som vil forsøke å holde seg flytende?

Ingen vet, men spennende og volatilt blir det sannsynligvis.

Spørsmål? Kom gjerne i kontakt med meg på LinkedIn, Twitter eller her på Medium. Jeg er en av gründerne i bitruption, et norsk selskap hvor du raskt og enkelt kan kjøpe Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) og Bitcoin SV (BSV) med BankID.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store