Hvor skal de nye interaksjonsdesignerne komme fra?
Fredrik Matheson
302

Takk for god artikkel, Fredrik: Du setter søkelyset på noe også vi som utdanner designere har inntrykk av, og er klar over, men hvor det vi rett og slett har et «informasjonsproblem» og hvor bevisstheten er for liten omkring UX / interaksjonsdesign nedover i skoleverket og når elevene skal velge høyere utdanning. Fagfeltet er så nytt at det ikke er mange utover den engere krets som vet at det finnes og hva det innebærer, og at det er en karrieremulighet. Jeg jobber mest med bachelorstudenter i mediedesign på NTNU i Gjøvik og vi prøver å bevisstgjøre dem om muligheten for å gå videre innen interaksjonsdesign og at de da sannsynligvis vil være attraktive i arbeidsmarkedet. Til tross for at vi har en god del UX og interaksjonsdesign i bachelorutdanningen er vi enda ikke flinke nok til å få studentene til å gå videre med å spesialisere seg i interaksjonsdesign og vi ser at mange av dem heller velger mer tradisjonelle designutdanninger når de går videre på masterløp. (Til opplysning, og for å snakke for min egen institusjon, så tilbyr NTNU Gjøvik et masterløp i interaksjonsdesign (https://www.ntnu.no/studier/mixd) som også kan tas på deltid). Jeg tror det er et uutnyttet potensiale i samarbeide med f.eks. IxDA og oss ved designutdanningene for å skape innsikt og entusiasme for feltet blant studentene.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.