Våre mest ambisiøse og spennende muligheter for fremtiden

Jeg bor i Kristiansand, en by som for 1,5 år siden hadde 17% av arbeidskraften sin innenfor oljeindustrien. Det er lett å bli trist av de gigantiske supplyskipene som ligger sovende i havna — selve symbolet på alle som har mistet jobben…

Ole Henrik Golf

Co-founder & consultant @Userlab. Passionate about sustainability, startups, education and the future of mankind. Facilitator & speaker @skapfhs.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store