Українська вища освіта — мертва. Тримайтесь від неї подалі.
Dmytro Semenov
886106

Повністю погоджуюсь, після українського бакалаврату маю досвід навчання в Німеччині і Британії… 80% предметів на факультеті архітектури українському просто гаяння часу :)

Like what you read? Give Oles Horalevych a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.