Hashtaggen#MeToo har verkligen lyft fram något viktigt. Det är sorgligt med alla övergreppen men så bra att vi öppet kan dryfta dessa frågor. Sociala medier har en härlig dynamik och tempo, samtidigt som vi måste tänka på rättssäkerheten och personliga integriteten, människor får aldrig oskyldigt hängas ut.

Inom kristna tron har vi ju begrepp som synd-dom-förlåtelse-nåd-bikt för att hantera den ondska som vill få greppet om oss. Förr var kyrkan duktig på att predika synd och dom, men också då peka på den befriande förlåtelsen och nåden som är kärnan i kristna evangeliet. Nu är det kvällspressen, televisionen och sociala medier som avslöjar syndarna med brallorna nere, som dömer syndarna och förvisar dem. Förr var det kyrkan som skötte sådana saker. Men kvällspressen och sociala medier saknar evangeliet, att den störste syndare kan få förlåtelse, och uppleva omvändelse och befrielse, och kunna återställa det som har skadats. Synd är ett teologiskt-bibliskt begrepp som tyvärr har förvanskats och försnävats, men som bland annat handlar om vår ondska. Fördelen med att kalla något för synd, och inte bara svag karaktär, dålig impulskontroll, dålig attityd m.m. är att synden vill Jesus förlåta och befria oss ifrån när vi vänder oss till honom.

Berättelser om sexuella övergrepp är inte något nytt. Jag tänker t.ex. på Jonas Gardells skakande berättelse om hur han som 15-åring blev utsatt för ett sexuellt övergrepp.

Min erfarenhet är att kyrkans värld är hyfsat skyddad från sexism, övergrepp och sexuellt ofredande och våld, men ingen sektor är helt skonad. De hemska berättelserna om katolska prästers övergrepp har chockerat en hel värld. Har levt i kyrkans värld i hela mitt liv, men också i näringslivet och akademin, men har upplevt vid ett tillfälle sexuellt ofredande från en annan man i kyrkans värld. Men det var för väldigt många år sedan.

Kampen mot ondskan kan aldrig upphöra. Det är en konstant utmaning, både på mikronivå och makronivå.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.