HDS-Basit Mantık
kayam
92

A sehiri ile B şehidin arasını 100 km dsunursek giderken 1 saatte gider geliken de 2 saatte gelir yani toplam 200 km lik bir yolu 3 saatte tamamlamış olur en basitinden x=v×t formülünden 200 km/h ÷3h=66.66 km hız ortalama hızımız olur…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.