WannaCry 2.0 Casus Yazılımı

Dünya gündemine oturan bir çok insanı maddi olarak zarara uğratan WannaCry 2.0 bir çok sisteme sızarak firmaların ve kullanıcıların veri ve tüm sistem erişimini kitledi. WannaCry 2.0 ile ilgi detaylı bilgi blog.merterelektronik’te sade bir şekilde anlatılmış inceleyebilirsiniz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.