Whatsapp, Slack benzeri uygulamalar mobilden mailleşmeyi bitirebilir mi?

‘Maille uğraşmak istemedim, buradan yazayım dedim’ diye başlayan Whatsapp mesajı aldınız mı?

Kesinlikle almışsınızdır.

Slack’te buradan yürümüş mailleşmelerimizi azaltmış bir uygulama. Ama benim en çok dikkat ettiğim mobil mailleşmeyi hızlıca bitirecek gibi.

Like what you read? Give Ömer Enis a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.