Hikayelerin Doğusu

fikrinden geceler yatabilmirem/ bu fikri başımdan atabilmirem

uyu sevgilim, ayın serin ışığında uyu/ hikaye kitaplarının kalelerinde uyu/ kutsal kitapların çağrılarında uyu/ günün parlak isyanına uyu/ uyu sevgilim/ beni gör, bir atlı olduğumu gör/ beni gör, belimde zülfikar olsun/ beni gör, büyüte büyüte yazdığın/ hikayelerin doğusunda

uyu, ben vahiy bekleyeceğim/ sakın bekleme, vahiy bekleyeceğim/ gözümde ışıl ışıl yanacak/ gece bitkilerinin körkütük sarhoşluğu/ bu defa bir liman için toplayacağım/ odun, malzeme ve her çeşit hayvan/ bu defa koştuklarımı tam ortadan delecek/ durmayacak durmayacak bir sağanak

uyu, her seferinde sehere doğurayım seni/ uyu, ayakların nehrimi okşasın/ sehere kadar ayakların nehrimi okşasın/ uyu sevgilim, ayın serin ışığında/ uyu sevgilim, kanımın sıcak örtüsünde/ kanımın saklı örtüsünde/ uyu, her seferinde daha güzel dudaklarla/ doğurayım seni, başak denizlerinden

doğurayım seni/ hikayelerin doğusunda

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.