In opdracht van de provincie Overijssel moesten in Oldenzaal een 2-tal waterbassins gesloopt worden. Echter na een grondige inspectie bleek dat deze bassins nog in een dergelijke staat verkeerde dat hergebruik ook goed tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Na overleg met onze opdrachtgever over de mogelijkheid van hergebruik, is meer tijd verkregen voor het zoeken en vinden van geschikte locaties waar de bassins een 2e leven tegemoet kunnen zien. In plaats van naar de locatie af te reizen met een grote rupskraan met sloop-hamer en vergruizer, diverse containers en enthousiaste sloopmedewerkers is de locatie nu bezocht door een grote…


Het kantoor van Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering te Reutum heeft in de kerstvakantie een grote verandering ondergaan. Het kantoor was ingericht voor een beperkt aantal werkplekken. Met de groei van het bedrijf, groeide tevens de behoefte naar meer ruimte en aan een open werk­omgeving voor het gehele kantoorpersoneel. Het doel van de nieuwe inrichting is onder andere: het laagdrempelig delen van informatie, creëren en behouden van betrokkenheid en het in standhouden van de bedrijfscultuur.

De visie van Kamphuis vat zich samen in ‘Omgekeerd Bouwen’. Het houdt in dat vraagstukken op een sociale en duurzame manier onder de loep worden genomen…


Met behulp van bestaande materialen en middelen afkomstig uit de sloop van het gebouw van Thales en het politiebureau Enschede wordt de werkruimte van innovatieplatform Oons komende dagen ingericht. De locatie bevindt zich in de Geldermanfabriek in Oldenzaal.


Op 20 januari stond Omgekeerd Bouwen samen met drietal andere innovatieve projecten centraal tijdens het Saxion Innovatiediner. Een groep van circa 70 creatieve studenten, docenten en mensen uit het bedrijfsleven kwamen in Museum TwentseWelle bij elkaar om te brainstormen en om uiteindelijk tot oplossingen te komen die wij kunnen meenemen in de ontwikkeling van ons concept. Onder leiding van studenten van de minor ‘Creatief Problemen Oplossen’ werd er in multidisciplinaire teams twee keer een uur gebrainstormd over de vraagstukken. Ieder team pitchte vervolgens zijn beste idee.

Omgekeerd Bouwen

Ter behoeve van de brainstormsessies brachten wij de volgende case in:

“Wij geloven dat…

Omgekeerd Bouwen

Bouwen door te slopen

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store