Hiç kimseyiz ve öyle kalacağız. İstediğimiz kadar okuyalım, çalışalım, kazanalım… Hiçbiri bu gerçeği değiştiremeyecek. Değiştiremez de zaten.

Hayatta olmamızın hiçbir anlamı yok. Ölümümüzün de olmayacak. Öyleyse ne yapacağız? Ortalama hayatlarımızda günlük mutluluklarımıza sahip çıkacağız. Bizi gülümseten şeylere tutunacağız.

Katlanacağız.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.