Your cryptocurrencies portfolio dashboard — Concept of Cryptoboard
Tomáš Pinka
894

Momentálne je dokončená logika funkcionalít, dokončuje sa grafika a súbežne tiež zbierame podnety na vylepšenia a úpravy funkcionalít z komunity. Následne prejdeme do fázy developmentu, máme na to už pripravený tím. Ako designersko-developerská agentúra však musíme primárne pracovať na klientských projektoch aj preto potrebuje nazbierať dostatok financií aby sme mohli pokryť aspoň náklady na vynaložené developerské kapacity.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.